Jeesus on tosi Jumala?

Sivustolta Luterilainen.com löytyy Markku Särelän jo vuonna 1974 kirjoittama lyhyt tutkielma aiheesta “Jeesus on tosi Jumala”. Käyn sen kimppuun tässä pala palalta.

Särelä kirjoittaa johdannossaan mahtipontisesti: “Raamattu ilmoittaa syntiemme sovittajan, Jeesuksen, Jumalan Pojaksi, joka on jumaluudessa Isän kanssa yhdenvertainen.”

Kova väite. Jään odottamaan, missä kohtaa Raamattua julistetaan Jeesuksen olevan jumaluudessa Isän kanssa yhdenvertainen.

Hän varoittaa meitä aiheellisesti: “Jeesuksen persoonaa koskevia asioita me emme voi ratkaista oman järkemme varassa, vaan meidän on pitäydyttävä siihen, mitä Jumala on Raamatussa ilmoittanut meille. Monet ovat menneet harhaan sen vuoksi, että he ovat itse luoneet itselleen oppijärjestelmän tai filosofian.”

Katsotaan täten, kuka meistä pitäytyy Jumalan sanassa ja kuka on rakentanut aivan oman oppijärjestelmän.

“Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä.” (1. Joh. 5:20 1938)

Särelä esittää, että “Jo yksistään tämä kohta riittää todistamaan, että Jeesus on tosi Jumala.”

Tämä jae siis kuulemma riittää. Mutta mitä tässä sanotaan? Että hän on tosi Jumala. Kuka “hän”? Viittaako “hän” tässä Jumalaan, vai Jeesukseen? Edellisessä virkkeessä “hän” tarkoittaa Jumalaa, miksi ei myös jälkimmäisessä? On mielenkiintoista, että Särelä avaa pelin jakeella, jonka voi tulkita kahdella eri tavalla. Onko tämä paras Raamatun todiste Jeesuksen jumaluudesta? Jehovan todistajat kääntävät tämän jakeen näin:

“Me kuitenkin tiedämme, että Jumalan Poika on tullut, ja hän on antanut meille ymmärrystä, jotta oppisimme tuntemaan hänet, joka on tosi. Me olemme hänen yhteydessään, joka on tosi, hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Hän on tosi Jumala ja ikuisen elämän lähde.”

Uuden maailman käännös on tässä kohtaa uskollisempi alkutekstille kuin kirkkoraamattu. Kreikassa Jumalaa kutsutaan totiseksi kolme kertaa, kirkkoraamattu antaa ymmärtää virheellisesti, että Jeesusta kutsuttaisiin tässä totiseksi ja täten viimeinen virke saadaan kuulostamaan siltä, kuin Jeesus olisi se Totinen, eli siis itse Jumala.

“Tätä Jeesusta Paavali sanoo Jumalaksi: — Heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, J u m a l a, ylistetty iankaikkisesti, amen! (Room. 9:5)

On hyvä muistaa, että alkukielessä kreikassa ei ole välimerkkejä, ei pisteitä, ei pilkkuja, eikä suuria eikä pieniä alkukirjaimia, eikä edes sanojen välillä välilyöntiä erottamassa sanoja. Tämä jae täten, voidaan jäsentää monella eri tavalla. Jehovan todistajat tekevät sen näin:

“He polveutuvat samoista esi-isistä, joiden jälkeläinen Kristus on inhimilliseltä syntyperältään. Jumala, joka on kaiken yläpuolella, olkoon ylistetty ikuisesti. Aamen.”

Kuten sanoin, molemmat vaihtoehdot ovat mahdollisia. Jos Jeesus on tosi Jumala, miksi tätä asiaa ei sanota Raamatussa suoraan, selvästi ja täysin yksiselitteisesti?

“Tuomas tunnusti Jeesuksesta: — Minun H e r r a n i ja minun J u m a l a n i. (Joh. 20:28)”

Tuomas nostaa katseensa ylös taivaaseen ja huudahtaa Jumalalleen, minun Herrani ja minun Jumalani! Miksi pitäisi olettaa, että hän tässä puhuttelee Jeesusta Jumalaksi?

“Pietari kirjoittaa hänestä: – Niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän J u m a l a m m e j a V a p a h t a j a n J e e s u k s e n K r i s t u k s e n vanhurskaudessa. (2 Piet. 1:1)”

Tämäkin on klassinen jae. Tämän jakeen pohjalta on jopa johdettu eräs kreikan kielioppisääntö, jonka hienoa nimeä en nyt muista, mutta sen perusteella kreikan “kai” tällaisessa lauseessa tarkoittaa, että ensimmäinen ja toinen sen avulla yhdistetty sana viittaavaat samaan asiaan, eli että Jeesus Kristus on sekä Jumalamme että Vapahtajamme, tässä ei puhuta toisaalta Jumalasta ja toisaalta Vapahtajastamme Kristuksesta. Näyttäkää minulle kiitos, kreikan ja Raamatun pohjalta, että Jeesus on sekä Jumalamme että Vapahtajamme, eikä tässä puhuta meidän vanhurskaudestamme, joka meillä on toisaalta Jumalassamme ja toisaalta Vapahtajassamme.

“Luukas kirjoittaa Johannes Kastajasta, Jeesuksen airuesta: — Ja hän kääntää monta Israelin lapsista H e r r a n, heidän J u m a l a n s a, tykö. ja hän käy h ä n e n edellään… (Luuk. 1:16,17)”

Ilmeiseti Särelä tulkitsee, että hän, eli Johannes Kastaja, kääntää lapsia Herran ja Jumalan tykö, ja Herra ja Jumala tässä tarkoittaa tietenkin Jeesusta. Tai sitten luemme, että Johannes Kastaja kääntää lapsia Jumalan tykö ja Jeesus käy Johannes Kastajan edellä. Kaikki tämä on kovin tuttua. Jeesuksen jumaluus kun on asia, joka on meiltä selvästi Raamatussa kätketty, ja aina tarvitaan hitunen verbaalista akrobatiaa, jotta löydämme Raamatustamme Jeesuksen kätketyn jumaluuden.

“Sana oli Jumala. (Joh. 1:1) Tässä on puhe persoonallisesta Sanasta, joka tuli ihmiseksi maailmaan, eli Jeesuksesta.”

Sana oli Jumala. Kreikka on harvinaisen yksiselitteinen. Mutta kun Sana tuli lihaksi, kun Jeesus lapsi sikisi Marian neitseellisessä kohdussa Pyhästä Hengestä, oliko Jeesus enää Jumala?

“Vanhan Testamentin ennustukset lupaavat meille Vapahtajaksi itse Jumalan: Sillä lapsi on meille syntynyt, P o i k a on meille a n n e t t u, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä J u m a l a (Eel), I a n k a i k k i n e n I s ä, Rauhanruhtinas. (Jes. 9:5).”

Särelä puhuu tässä Vanhan testamentin profetioista monikossa, mutta koko tutkielmassaan lainaa vain tätä yhtä jaetta. Tästä olen yrittänyt tiedustella Facebookissa oppineilta, saamatta mitään vastausta – missä kohtaa profeetat julistavat Messiaan olevan itse tosi Jumala, Jehova? Tässä Jesajan jakeessa ei sanota, että Messias on itse Jumala, tässä sanotaan, että hänen nimensä on muiden nimien ohella Väkevä Jumala ja Iankaikkinen Isä. Siinä ei ole mitään erikoista tai poikkeuksellista, että Raamatun monilla henkilöillä on Jumalan nimi, kuten Jehoshua, Obadjah tai Daniel jne.

Särelä esittää, että Jesajan puhe Pojasta Isänä ei tarkoita Jeesuksen suhdetta Jumalaan, vaan hänen suhdettaan meihin – hän on meidän Isämme. Näin hänen täytyy sanoa, koska kolminaisuusopin mukaan Poika ei ole Isä, Isä ei ole Pyhä Henki, eikä Pyhä Henki ole Poika, mutta jokainen näistä on Jumala, ei kuitenkaan ole kolmea Jumalaa, vaan yksi Jumala. Minä olen Athanasiuksen uskontunnustuksen lukenut, oletko sinä, jos kutsut itseäsi luterilaiseksi? Athanasiuksen uskontunnustus on yksi kirkon kolmestä virallisesti uskontunnustuksesta, joten sinun on hyvä olla tietoinen mitä se opettaa, jos kuulut Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon.

“Erittäin tärkeä todiste Jeesuksen jumaluudesta on hänen nimensä Herra, jota hepreassa vastaa Jahve eli Jehova ja kreikassa Kyrios.”

Juutalaiset tietävät oikein hyvin, että Jumalan nimi tulee lausua Jehova, ei Jahve. Jahve on kristittyjen tutkijoiden omasta päästään keksimä nimi, mutta ei nyt takerruta siihen.

“Paavali tunnustaa Jeesuksen VT:n Herraksi (Jahveksi): —Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut… Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Room. (10:9,13).”

“Alkukirkon lyhyt uskontunnustus: “Jeesus Kristus on Herra” merkitsi ristiinnaulitun Marian pojan tunnustamista VT:n Jumalaksi eli Jahveksi.”

Logiikka tässä menee niin, että Vanhassa testamentissa Jumalaa kutsutaan Herraksi, Uudessa testamentissa on Vanhan testamentin tetragrammi JHWH käännetty Herraksi, kreikaksi Kyrios, joten Herran täytyy tarkoittaa Jehovaa, ja koska Jeesusta kutsutaan Herraksi muutaman sata kertaa Uudessa testamentissa, se ei voi tarkoittaa muuta kuin että Jeesus on Jehova. Pieleen tässä mennään vain siinä, että Jumalan oma pyhä, vanhurskas ja iankaikkinen nimi, Jehova, esiintyy Vanhassa testamentissa lähes 7000 kertaa. Septuagintan kääntäjät ovat tämän nimen jostain ihmeen syystä kääntäneet kreikan sanalla Kyrios, joka tarkoittaa Herraa. Uudessa testamentissa täten kreikassa Vanhan testamentin lainausten kohdalla lukee Kyrios. Huomaamme siis, että Herra tarkoittaa Jehovaa ainoastaan myöhemmissä käännöksissä. Missään kohtaa Raamattua ei Jeesusta kutsuta Jehovaksi, mutta monta kertaa Herraksi. Herra ei yksiselitteisesti tarkoita Jehovaa. Saara kutsuu Aabrahamia Herrakseen, eikä kukaan kuvittele, että Aabraham olisi Jehova.

“Ne, jotka kieltävät Jeesuksen jumaluuden, osoittavat, ettei heillä ole Pyhää Henkeä. Jehovan todistajat eivät tunnusta Jeesusta Jehovaksi eli Jahveksi, vaan pitävät häntä vain eräänä alempana jumalana. Siten he ovat samalla langenneet pakanalliseen monijumalisuuteen eli, polyteismiin.”

Särelän mukaan siis Jehovan todistajat ovat sortuneet polyteismiin, kun pitävät Jeesusta alempana jumalana. Ensinnäkin, Jehovan todistajat eivät pidä Jeesusta alempana jumalana, vaan täysin ihmisenä, ensimmäisenä luotuna olentona ja Jumalan Poikana, meidän syntiemme sovittajana ja Vapahtajana. Särelän mielestä siis Isän palvominen Jumalana, Pojan palvominen Jumalana ja Pyhän Hengen palvominen Jumalana ei ole polyteismiä, mutta jos kiistät Jeesuksen tosi jumaluuden, silloin olet syyllistynyt polyteismiin?

“Minä olen” (Joh. 8:58)

Särelä esittää, että Jeesuksen monet “minä olen” ilmaisut tarkoittavat, että hän kutsuu itseään Jumalaksi, poimivathan juutalaiset kiviä kivittääkseen Jeesuksen jumalanpilkan takia kuultuaan tämän. Mutta jos Jeesus kutsuu itseään tässä Jumalaksi, onhan “minä olen” Vanhassa testamentissa yksi Jumalan nimistä, silloin myös Paavali kutsuu itseään Jumalaksi, sanoessaan “Jumalan armosta minä olen se joka olen” (1. Kor. 15:10) – vielä suorempi viittaus Jumalan nimeen Toisessa Mooseksen kirjassa (2. Moos. 3:14).

Särelä esittää, että Kristus on kaikkialla, että hän on kaikkitietävä, mutta edes enkelitkään eivät tiedä kaikkea. Tämä on erikoista, Särelä ei ollenkaan ota huomioon, että Jeesus todellakaan ei tiedä kaikkea. Jeesus sanoo, että siitä hetkestä eivät tiedä Poika eivätkä enkelitkään, vaan yksin Isä (Mt. 24:36). Jos Jeesus on tosi Jumala, miten on mahdollista, että on olemassa jotakin, jonka tietää ainoastaan Isä? Jeesus ei tiennyt, että viikunapuussa ei ollut hedelmiä, vaan hänen täytyi mennä katsomaan ja toteamaan asia itse. Jos hän olisi ollut kaikkitietävä, häneltä olisi tässä säästynyt aikaa, eikä hänen olisi tarvinnut kirota viikunapuuta. Särelä selittää, että tämä johtuu siitä, että Jeesus alensi itsensä ja otti ihmisen muodon ja että ollessaan ihminen hän ei käyttänyt kaikkia jumalallisia ominaisuuksiaan. Kovasti on selittelyn makua. Jeesus siis on tosi Jumala, mutta ollessaan tosi ihminen hän oli vähemmän kuin Jumala, eikä tiennyt kaikkea? Eikö Särelä tässä syyllisty tismalleen samaan kuin Jehovan todistajat (virheellisesti) hänen mukaansa, että Jeesusta pidetään alempana jumalana? Kuten on monta kertaa käynyt ilmi, kolminaisuusopissa ei ole järjen hiventäkään.

Särelä esittää, että Jeesuksen teot ovat Isän tekoja. Tietenkin ovat, koska Jeesus on näkymättömän Jumalan tarkka kuva (Kol. 1:15) ja koska hän toteutti tehtäväänsä – jonka sai Isältään, hän ei tehnyt mitään omin päin, vaan toteutti aina Isän tehtävän.

Särelä esittää, että Jeesus herätti kuolleita ja herätti myös itsensä kuolleista. Tämä ei kuitenkaan ole mikään todiste jumaluudesta, sillä Elia ennen Jeesusta herätti kuolleita ja Paavali Jeesuksen jälkeen herätti kuolleita. Jumalan mies voi herättää kuolleita, ilman, että meidän täytyy olettaa hänen olevan itse tosi Jumala. Että Jeesus herätti itse itsensä kuolleista, tällaisesta emme lue missään kohtaa Raamattua, vaan Raamattu sanoo, että Isä Jumala, kaikkivaltias Jehova, herätti hänet kuolleista (Room. 10:9).

Särelä esittää, että vain Jumala itse voi antaa syntejä anteeksi. Särelä kertoo, että Jeesus antoi syntejä anteeksi Jumalallisella arvovallalla. Hän myöntää, että myös profeetat ennen Jeesusta antoivat syntejä anteeksi Jumalan valtuutuksella, samoin kuin Jumalan palvelijat Jeesuksen jälkeen, mutta Jeesus ei antanut syntejä anteeksi omalla vallallaan vaan Isän, koska hän on itse kaikkivaltias Jumala Jehova. Tästä on helppo nähdä, että koska tavalliset ihmiset voivat antaa syntejä anteeksi, jos Jumala on heidät tähän valtuuttanut, Jeesuksen toimintaa tässä asiassa ei voi pitää todisteena hänen jumaluudestaan – miksi emme ennemmin päättelisi, että Jeesus antoi syntejä anteeksi Jumalan valtuudella, kuten ihmiset ennen häntä ja hänen jälkeen?

Särelä todistaa, että Mooseksen lain mukaan saamme palvoa ja kumartaa ainoastaan kaikkivaltiasta tosi Jumalaa, Jehovaa. Sitten hän esittää, että koska ihmiset kumarsivat ja palvoivat Jeesusta (Mt. 28:17), eikä Jeesus tätä kieltänyt, hänen täytyi olla itse Jumala. Muutenhan ihmiset olisivat syyllistyneet epäjumalanpalvontaan. Mitä tulee siihen, että yksin Jumalaa saa kumartaa ja palvoa, Jeesus on poikkeus, joka vahvistaa säännön. Mooses sanoo:

“Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.” (5. Moos. 18:18,19)

Tässä kerrotaan aivan poikkeuksellisesta profeetasta. Ensinnäkin hän on Mooseksen kaltainen, joten voimme odottaa, että hän noudattaa Mooseksen lakia ja opettaa sitä. Tähän sopii kovin huonosti kirkon Jeesus, joka nollasi ruokasäädökset ja häpäisi sapatin. Tässä sanotaan, että Jumala itse panee sanat hänen suuhunsa ja jokainen, joka ei kuule häntä, vaaditaan tilille. Toki historiassa oli monta profeettaa, jotka julistivat, että tämä on Jehovan sana. Mutta on vain yksi Poika, ei ole ketään muuta Jeesuksen kaltaista, joka olisi yhtä lähellä Isää. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, koko luomakunnan esikoinen (Kol. 1:15), Jumalan ainoa Poika. Häntä me saamme kumartaa ja palvoa, koska hän on Jehovan kuva. Ketään muuta emme saa kumartaa tai palvoa. Hän on niin lähellä Isää, että hänen kumartaminen on sallittua. Mutta hän ei ole itse Jehova, vaan hänen ainokainen Poika.

Hieman yllättäen Särelä lainaa Viidettä Mooseksen kirjaa (5. Moos. 6:4) ja esittää, että Jumala on yksi. Hänen mukaan Isä on Jumala, Poika on Jumala ja Pyhä Henki on Jumala, mutta silti ei ole kolmea Jumalaa, vaan on ainoastaan yksi Jumala. Tässä se on tiivistettynä Athanasiuksen uskontunnustus ja voimme kaikki todeta, että siinä ei ole mitään järkeä. Miten kolme eri Jumalaa muka ovat yksi? Termi kolmiyhteinen on ratkaisu tähän ongelmaan, on kolme eri Jumalaa, mutta silti vain yksi Jumala, koska Raamattu sanoo, että Jumala on yksi. Tästä emme pääse ikinä yksimielisyyteen, toisten mukaan Raamattu ja Jumala ovat täynnä paradokseja ja mysteerejä, toisten mielestä kaikki paradoksit ja mysteerit tulee hylätä. Ja koska olen vain kouluja käymätön duunari, sijoitan itseni jälkimmäiseen kategoriaan.

“Minä ja Isä olemme yhtä.” (Joh. 10:30)

Särelän mielessä ainoastaan kolmiyhteisen Jumalan toinen persoona, Jeesus, voi julistaa olevansa yhtä Jumalan kanssa. Mutta onhan Raamatun mukaan mies ja nainen avioliitossa aivan samalla tavalla yhtä, vaikka ovatkin edelleen kaksi eri persoonaa. Jeesus voi julistaa olevansa yhtä Isän kanssa, sillä hän on Jumalan tarkka kuva, lähetetty Isän luota maan päälle. Hän on lähempänä Jumalaa kuin enkelit, ja voi täten julistaa olevansa yhtä Isän kanssa. Tätä jaetta ei ole mikään pakko tulkita kirjaimellisesti.

“Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän” (Joh. 14:9)

Särelän mukaan tämä voi tarkoittaa ainoastaan, että Jeesus on itse Jehova. Mutta kuten olen todennut aikaisemmin (Kol. 1:15), Jeesus on Jumalan kuva, joten täten hän voi sanoa Filippukselle, että joka on nähnyt minut on nähnyt Isän.

Särelä julistaa varmuudella, että “Jeesuksen neitseellinen syntymä vahvistaa Jeesuksen jumaluuden.” Tässä hän siteeraa jakeita Mt. 1:23, 20; Luuk. 1:34,35, mutta ei selitä, miksi ihmeessä neitseestä syntyminen todistaisi Jeesuksen jumaluudesta. Pikemminkin se todistaa ihmisyydestä – hän sikisi kohdussa, kasvoi lapsena ja varttui, hänellä oli ihmisen DNA, hän oli ihminen, vaikkakin yliluonnollisesti hedelmöitetty. Neitseestä syntyminen ei todista Jeesuksen jumaluudesta.

Särelä huomauttaa täysin aiheellisesti, että San. 8:22 on käänetty kirkkoraamatussa väärin, siinä ei sanota, että Herra “loi” minut töittensä esikoiseksi, vaan että Herra “hankki” minut. Tässä ei ole heprean verbiä bara, joka tarkoittasi luoda, vaan kanah, hankkia tai saada tai tulla omistamaan. Kuitenkin Kol. 1:15 todistaa, että Jeesus on koko luomakunnan esikoinen, siis ensimmäinen luotu olento. Joten Raamatun todistus on vahva – Jeesus on luotu olento, hän ei ole itse tosi Jumala Jehova.

Särelän mukaan ainoastaan Jumalan Pojan veri voi sovittaa meidän syntimme. Olen samaa mieltä. Tämä ei edellytä, että Jumalan Pojan tulisi olla itse Jumala. Jehovan todistajatkin uskovat, että Jeesuksen veri on maksanut meidän lunnaamme, meidät on sovitettu ristillä Jeesuksen kuoleman ansiosta. Jeesus saattoi sovittaa meidän syntimme, koska hän oli täysin synnitön ihminen, täten sopiva uhriksi. Jotta Jeesus voisi sovittaa meidän syntimme, hänen ei tarvinnut olla itse Jumala. Miten Jumala voi kuolla? Miten Jumala voi vuotaa verta? Ei mitenkään, siihen tarvittiin ihminen, Jeesus Kristus, tai Jeshua Messias, kuten me seitsemännen päivän todistajat sanomme.

Särelä väittää, että Jeesuksen kastekäskyssä (Mt. 28:19) meidän käsketään kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, siihen yhteen nimeen, ei kolmeen, koska Jumala on kolmiyhteinen. Miksi Jeesus täten haaskaa sanojaan, eikä vain käske meidän kastaa suoraan lyhyesti ja ytimekkäästä Jehovan nimeen? Ei niin, vaan on erikseen Isän nimi, Pojan nimi ja Pyhän Hengen nimi. Tietenkään Pyhälle Hengelle ei ole kerrottu nimeä, mikä sekin todistaa, että Pyhä Henki ei ole Jumalasta erillään oleva persoona, sillä jos Pyhä Henki on persoona, miksi Raamattu ei kerro meille hänen nimeään? Voimme kastaa Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ilman, että meidän täytyisi uskoa, että Jumala on kolmiyhteinen. Tässäkään jakeessa ei todellisuudessa puhuta kolmiyhteisestä Jumalasta sanaakaan.

“Isä on minua suurempi” (Joh. 14:28)

Särelä myöntää, että tämä jae kuulostaa pahalta kolminaisuusoppia ajatellen. Sitä se todellakin on. Selitys on vanha tuttu – alennustilassaan ihmisenä, juuri ennen kuolemaansa, Jeesus oli Jumalaa alempi. Jos Jeesus on kaikkivaltias Jumala Jehova, miten hän voi olla olemassa ihmisenä alempi kuin Jumala? Täten kolminaisuusopin kannattajat todellisuudessa uskovat paitsi polyteismiin, myös Jeesukseen alempana olentona kuin Jumala – mistä Särelä aiemmin moitti Jehovan todistajia! Joko Jeesus on itse Jumala tai sitten hän ei ole Jumala ollenkaan, ei ole mitenkään mahdollista, että Jumala itse hylkää omat jumalalliset ominaisuutensa ja syntyy alemmaksi jumaluudeksi. Eli siis, Särelä vastustaa niitä Jehovan todistajia ja muita harhaoppisia, jotka esittävät Jeesuksen olevan jokin alempi jumalaolento, mutta sitten itse opettaa Jeesuksen olleen ihmisenä Jumalaa alempi. Ota nyt sitten tästä opista selvää.

Paavali varoittaa meitä laittomuuden ihmisestä (2. Tess. 2:4), joka julistaa olevansa itse Jumala. Danielin mukaan Antikristus (Dan. 7:25) muuttaa ajat ja lait. Tämä kirkon Jeesus, joka julistaa olevansa itse tosi Jumala, joka kumosi ruokasäädökset ja muutti sapatin sunnuntaille, täytyy täten Raamatun ilmoituksen mukaan olla itse Antikristus. Mutta onneksi tiedämme, että Jeesus ei kumonnut Toorasta pienintäkään piirtoa, eikä hän siirtänyt sapatin pyhyyttä sunnuntaille, eikä hän ole itse Jumala. Olen tästä kirjoittanut kattavasti tässä. Kirkon Jeesus on Antikristus, mutta historian Jeshua on Messias ja Jumalan Poika ja meidän Vapahtajamme.

Minun suurin ihmetyksen aihe on, että jos Jeesus on itse tosi Jumala, miksi ihmeessä Jeesus ei selvästi ja toistuvasti itse kerro tätä asiaa ihmisille? Miksi profeetat eivät osaa sanoa sanaakaan Messiaasta, joka on itse Jumala? Miksi profeetat eivät osaa kertoa meille Jumalasta, joka astuu alas taivaasta ja alentaa itsensä ja ottaa ihmisen muodon? Tämä ja sitten se, että kolminaisuusopissa ei ole päätä eikä häntää, saa minut vakuuttuneeksi siitä, että Jumala ei ole kolmiyhteinen, Jeesus ei ole itse Jumala ja me voimme pelastua, vaikka emme uskoisikaan tähän kirkon luomaan kolmiyhteiseen hirvitykseen. Riittää, että tunnustamme suullamme, että Jeesus on Herra ja uskomme sydämessämme, että Jumala on hänet herättänyt kuolleista, niin me pelastumme (Room. 10:9). Hyvästit siis kolmiyhteinen Jumala, tervetuloa sydämeeni kaikkivaltias Jehova, joka olet luonut taivaan ja maan ja antanut meille Poikasi Jeshuan Messiaan, jonka ristinkuoleman kautta olet antanut meille kaikille kaikki syntimme anteeksi!

Päivitys 17.4.2021 Tässä kirjoituksessani esitän, että Jeesus on poikkeus, joka vahvistaa säännön, eli että häntä saa palvoa. Jätän tekstin ennalleen. Tässä blogissa huomaat ajatuksieni kehittyvän jatkuvasti, enkä käy korjailemaan yleensä vanhoja tekstejäni. Jehovan todistajat ovat sitä mieltä, että Jeesus on luotu olento, joten häntä ei saa palvoa. Olen nykyään heidän kanssaan tästä asiasta samaa mieltä. Koska Jumala on ainoa, jota saa palvoa, Jeesuksen palvominen olisi epäjumalan palvontaa. En ole vakuuttunut, että Raamatussa kukaan koskaan palvoisi Jeesusta. Opettiko Jeesus meitä palvomaan itseään, vai aina Isää? Vakuutun, että Jeesusta saa palvoa ainoastaan, jos pystyt näyttämään minulle, missä kohtaa Jeesus itse käskee meitä palvomaan itseään. Luku ja jae kiitos.

33 thoughts on “Jeesus on tosi Jumala?”

 1. Tässä artikkelissa Lauri Rantalan esittämä näkemys Jumalan olemuksesta vastaa Jehovan todistajien ja aerolaisten näkemystä Isästä ja Pojasta, mikä jatkaa samalla linjalla, miten seitsemännen päivän todistajat uskovat Jumalan olemuksesta. Tällä sivustolla on myös artikkeli, jossa Lauri kertoo seitsemännen päivän todistajien uskosta, joka uskoo Jeesuksen olevan jumalallinen muuta ei Jumala. http://kristitty.net/blog/seitsemannen-paivan-todistajat/

  Hämeen messiaanisten uusi johtaja Markku Hernesniemi sanoi kommentissaan yhtyvänsä seitsemännen päivän todistajien uskontunnustuksen joka kohtaan, joten ainakin seurakunnan johto uskoo samalla tavalla tai kuuluu seitsemännen päivän todistajiin. Osa Hämeen messiaanisista uskoo Isän antaneen Pojalleen nimensä Jehova, mutta ei kuinkaan usko Pojan olevan Jehova. Toisten mielestä Pojalla ei ole Jehvan nimeä, vaan Poikaa tulee kutsua Herraksi.

  Olen havainnut, ettei kaikki pakanoista messiaanisiksi juutalaisiksi kääntyneet jaa tätä seitsemännen päivän todistajien ja Hämeen messiaanisten uskoa Jumalan olemuksesta. Monet heistä uskovat Isän, Pojan ja Pyhän Hengen olevan yksi Jumala, joka ilmoittaa itsestään kolmen persoonansa kautta, mutta on kuitenkin yksi ja ainoa Jumala. Jumalan Poika ei ole Jumalasta erillään oleva olento, vaan on ihmiseksi tullut Jumala Jehova, ikään kuin Isän oikea käsi tai vertauskuvallisesti puusta kasvava oksa, jonka tulemuksen profeetat ennustivat. Jumalan Poika on Jehovan ihmisruumis.

  Messiaanisten juutalaisten keskuuteen on syntynyt kaksi olennaisesti toisistaan poikkeavaa lahkoa. Toiset uskovat Jeesuksen olevan Jumala Jehova ja toiset uskovat hänen olevan jumalallinen Messias, joka ei ole Jehova. Koska toinen osapuoli kokee asian olevan pelastuskysymys, niin lahkot ovat kaukana toisistaan, vaikka kyse onkin vain yhdestä asiasta, mutta ratkaisevan tärkeästä.

  Mitä tulee tähän artikkeliin, itse en yhdy Laurin näkemykseen, koska uskon Jeesukseen Kristuksen olevan Jumala. Uskon, että Tuomaksen tunnustus tarkoittaa sitä, että Jeesus Kristus on Herra ja Jumala, mikä on ihan selvästi sanottu. Olen perustellut asiaa myös sillä, että Paavali sanoi vain niiden pelastuvan, jotka tunnustavat suullaan, että Jeesus Kristus on Jehova. Suomalaisessa Raamatussa on Kyrios käännetty Herra, mutta Paavalin opetus ei ole irti siitä Joelin kirjan jakeesta, mitä Paavali samassa yhteydessä siteerasi, jossa Herra on muodossa Jehova.

  Minun mielestä jokaisen on tunnustettava Jeesus Kristus on Jehova. Messiaaniset sanovat tämän, että jokaisen on tunnustettava, että Jeshua haMashiach on Jehovah, mihin minä yhdyn koko sydämestäni. Olen perustellut oman näkemykseni yksityiskohtaisesti kommentissani: http://kristitty.net/blog/jeesuksen-jumaluus-puntarissa/#comment-24575

   1. Ei ollut tarkoitus. Tuli vahingossa, koska luulin viestini kadonneen bittiavaruuteen, mutta sinä olit juuri laittanut viestien ennakkotarkastuksen päälle ja aiemmin lähettämäni kommentti ilmestyi melkein samaan aikaan tähän foorumiin.

    1. Viestit, jotka sisältävät linkkejä, menevät automaattisesti moderointiin. Tän foorumin asetukset on aika täpissä. Mutta näin estetään monta häirikköä, samalla valitettavasti täysin asiallisetkin viestit, kuten sinun, päätyvät välillä moderointijonoon ja mä en täällä päivystä valitettavasti 247. Shalom!

     1. OK – hyvä tietää. Jätän linkit kokonaan pois, ellei ole ihan pakko niitä laittaa. Yksi viesti odottaa jonossa, no odottakoon sitten.

 2. Lauri kirjoitti: -Paavali varoittaa meitä laittomuuden ihmisestä (2. Tess. 2:4), joka julistaa olevansa itse Jumala. Danielin mukaan Antikristus (Dan. 7:25) muuttaa ajat ja lait. Tämä kirkon Jeesus, joka julistaa olevansa itse tosi Jumala, joka kumosi ruokasäädökset ja muutti sapatin sunnuntaille, täytyy täten Raamatun ilmoituksen mukaan olla itse Antikristus.

  Jeesus Kristus itse ilmoitti, ettei hän tullut kumoamaan laista piirtoakaan, joten hän ei kumonnut juhla-aikoja eikä lakia. Klassinen kristinusko väittää Jeesuksen kumonneen juhla-ajat ja lain, mikä ei perustu Raamattuun ollenkaan.

  Siitä olen Laurin kanssa täysin eri mieltä, että Jeesus Kristus sanoessaan olevansa Jumala olisi kirjoitusten mukaan Antikristus. Paavali ei tarkoita Antikristuksella hänen Herraansa Jeesusta Kristusta, joka on Jumala, vaan myöhemmin tulevaa paavin kaltaista kirkollista johtajaa, joka muuttaa juhla-ajat ja lain. Etuliite “anti” merkitsee sijaista ja tai olla vastaan. Paavali sanoessaan olevansa Jumalan Pojan sijainen, tunnustaa olevansa Antikristus: https://fi.wikipedia.org/wiki/Vicarius_filii_dei

  Lähi-idän pakanauskonnoissa erilaiset jumalat menivät naimisiin ja saivat poikia, joista tuli jumalia. Juutalaiset eivät hyväksyneet tätä, koska on olemassa vain yksi Jumala. Juutalaiset ymmärsivät Jeesuksen väittäneen olevan Jumala, kun hän sanoi olevansa Jumalan Poika. UT:n teksteissä on eräitä kohtia, jossa Jeesus sanoi olevansa “minä olen” eli Jehova, minkä takia juutalaiset ottivat heti kivet käteensä kivittääkseen hänet.

  Joh 8:
  23 Jeesus sanoi heille: “Te olette lähtöisin alhaalta, minä ylhäältä. Te kuulutte tähän maailmaan, mutta minä en tähän maailmaan kuulu.
  24 Siksi sanoin teille, että te kuolette synteihinne. Ellette usko, että minä olen se joka olen,* te kuolette synteihinne.” [Tekstin ilmaus “minä olen se joka olen” viittaa Jumalan nimeen “Minä-olen”, 2. Moos. 3:14. Ks. myös Joh. 8:28, Ks. myös Joh. 13:19.]

  58 Jeesus vastasi: “Totisesti, totisesti: jo ennen kuin Abraham syntyi — minä olin.” [alkukielellä “minä olen”]
  59 Silloin he alkoivat poimia kiviä heittääkseen niillä häntä, mutta Jeesus poistui heidän näkyvistään ja lähti temppelistä.

  Johannes Kastaja oli Elia, jonka tehtävä oli raivata tie Jehovan tulolle. Johannes Kastaja itse asiassa julisti, että Jumalan Karitsa on Jehova.

  Joh 1:
  22 Silloin he sanoivat: “Kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi?”
  23 Johannes vastasi: “Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: ‘Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut.”

  Jes 40:
  3 Ääni huutaa: — Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!

  Jesajan kirja profetoi Johannes Kastajasta, joka julistaa Messiaan olevan Herra ja Jumala sanoilla Jehova ja Elohim. Tähän perustuu se, että Tuomas tunnusti Jeesuksen Kristuksen olevan Jehova ja Elohim, mikä on suomennettu Raamattuun Herra ja Jumala.

  Joh 20:
  28 Silloin Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja Jumalani!”
  29 Jeesus sanoi hänelle: “Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”

 3. Uskon, että Jesus Messias on Jumala, mutta että Jesus ei ole Jhwh, vaan että Jesus on Jhwh:n Poika. Ja uskon, että Jhwh on tosi Jumala, ja että Jesus Messias on tosi Jumala. Uskon, että Jhwh on ainoa tosi Jumala, ja että Jhwh:n Poika Jesus Messias on ainoa tosi Jumala [totinen Jumala, kuten vanhemmissa käännöksissä asia ilmaistaan.] Uskon, että Isä ja Poika ovat yhtä.

  Arvelen, että v. 1938 käännöksessä käännösvirheet jakeissa Joh. 5:44 [sanat yksin on] ja Joh. 17:3 [sanat yksin olet] ovat estäneet joitakin uskovia ymmärtämästä sitä, että Jesus on Jumala

  [Joh. 5:44] Kuinka voitte te uskoa, kunniaa luota toistenne ottavat ja kunniaa luota ainoan Jumalan ei etsivät

  [Joh. 17:3] ja tämä on iäinen elämä, että he tietäisivät sinut ainoan tosi Jumalan ja jonka lähetit Jesus Messiaan

  [1Joh. 5:20, v 1776 käännös] Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä.

  [1.Joh. 5:20, Raamattu Kansalle käännös] Tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.

  [Joh. 10:30] minä ja Isä yhtä olemme

  [Joh. 1:1] Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.

  [Ilm. 19:13] ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

  [jakeesta 1.Tim. 3:16] … ja tunnustettavasti suuri on jumalisuuden mysteeri, Jumala ilmestyi lihassa ….

  [jakeesta Room. 9:5] joiden isät ja joista Messias mukaan lihan, oleva yli kaikkien Jumala siunattu iäisyyksiin. Amen.

  [Heb. 1:8] mutta Pojalle: Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. 1:9 Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit vääryyttä; sentähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä, enemmän kuin sinun osaveljiäsi.

  Mielestäni jakeista Heb. 1:8-9 ja Psa 45:7-8 käy hyvin ilmi, että Jesus on Jumala, ja että Jesuksella on Jumala. Uskon, että Jhwh on Jesuksen Jumala, ja että Jhwh on meidän Jumalamme. Ja uskon, että lauseessa Joh. 20:28 Tuomas sanoi Jesuksesta: Minun Herrani ja Jumalani, ja että mm. siinä jakeessa Joh. 20:28 sekä mm. jakeissa Apt. 2:36, Ilm. 17:14 ja Room. 10:9 kreikan sana kyrios, suomennettuna herra, tarkoittaa samaa kuin hebrean sana adon, eikä nimeä Jhwh, perustelunani mm. Psalmi 110:1, ja sen siteeraukset Uudessa testamentissa.

  [Psalmi 110:1] Jhwh sanoi Herralleni: istu oikealleni kunnes asetan vihollisesi astinlaudaksi jaloillesi

  [Apt. 2:34-36] Sillä ei David ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: Herra sanoi Herralleni: istu oikealleni kunnes asetan vihollisesi astinlaudaksi jaloillesi.
  Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala teki hänet Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jesuksen jonka te ristiinnaulitsitte.

  [Joh. 20:17] Jesus sanoi hänelle: Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö

  [Joh. 20:26] Ja kahdeksan päivän perästä hänen oppilaansa taas olivat huoneessa, ja Tuomas oli heidän kanssansa. Niin Jesus tuli, ovien ollessa lukittuina, ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: Rauha teille!
  27 Sitten hän sanoi Tuomaalle: Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni, ja ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni, äläkä ole epäuskoinen, vaan uskova.
  28 Tuomas vastasi ja sanoi hänelle: Minun Herrani ja minun Jumalani!

  [Ilm. 17:14] he sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herra herrojen ja Kuningas kuningasten; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa.

  [jakeesta Room. 10:9] että jos tunnustaisit suullasi Herran Jesuksen ja uskoisit sydämessäsi että Jumala nosti hänet kuolleista, olet tuleva vapahdetuksi

  1. Minä en ole nimimerkki uskova vaan Uskis, siis olemme eri henkilöt. Sinulla on ihan sama teksti tässä, mikä on myös keskustelussa “Jeesuksen jumaluus puntarissa”.

   Vastaan lyhyesti vain sen, että Jeesus Kristus on Jehova, koska Johannes Kastaja ja apostoli Tuomas niin todistivat. Näistä sanoista voimme päätellä, että Jeesus Kristus on Herra ja Jumala, Jehova ja Elohim.

   Joh 1:
   23 Johannes vastasi: “Minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa: ‘Tasoittakaa Herralle tie!’ Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut.”

   Jes 40:
   3 Ääni huutaa: — Raivatkaa autiomaahan Herralle tie! Tasoittakaa yli aron valtatie meidän Jumalallemme!

   Joh 20:
   28 Silloin Tuomas sanoi: “Minun Herrani ja Jumalani!”
   29 Jeesus sanoi hänelle: “Sinä uskot, koska sait nähdä minut. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe.”

   1. Moi Uskis! Vastasin sulle aiemmin tänään siinä toisessa keskustelussa nimeltä Jeesuksen jumaluus puntarissa. Vastaan myöhemmin tähän kommenttiisi.

   2. Jakeessa Jes. 40:3 ei tietääkseni ole -lle päätettä nimessä Jhwh, vaikka v. 1933 ja 1992 käännöksissä onkin -lle pääte sanassa Herra tuossa jakeessa. Voisit miettiä tarkemmin mitä Johannes tarkoitti niillä sanoilla valmistakaa tie Jhwh:n.

    [Jes. 40:3] Ääni kutsuva erämaassa, valmistakaa tie Jhwh:n, suora-tehkää tie arolla Jumalallemme.

    Katkelma Jamieson-Fausset-Brown Bible Commentary koskien jaetta Jes. 40:3 ‘Where John preached [namely, in the wilderness; the type of this earth, a moral wilderness], there were the hearers who are ordered to prepare the way of the Lord’…

    Katkelmia Pulpit Commentarystä koskien jaetta Jes. 40:3 : ‘The voice of him that crieth; rather, the voice of one that crieth. A voice sounds in the prophet’s ear, crying to repentance’

    Katkelma Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible:stä koskien jakeita Jes. 40:3-8 … ‘ The way of the Lord is prepared, I. By repentance for sin; that was it which John Baptist preached to all Judah and Jerusalem [Mt. 3:2, 5], and thereby made ready a people prepared for the Lord, Lu. 1:17.’ …

    [2. Kun.21:22] hän hylkäsi Jhwh:n , isiensä Jumalan, eikä vaeltanut tietä Jhwh:n.

    [Psa 27:11] opeta, Jhwh , minulle tiesi ja johdata minua suoruuden polulla vihamiesteni tähden

    [Psa 25:4-5] Jhwh, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.
    Johdata minua totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet minun vapahdukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää.

    [jakeesta Mark. 12:14] ja nämä tulivat ja sanoivat hänelle: Opettaja, me tiedämme että olet totinen ja et välitä kenestäkään, sillä et katso kasvoja ihmisten vaan totuudessa tietä Jumalan opetat

    [Apt. 9:2] ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskoon synagogille että jos joitain löytäisi tämän tien olevia miehiä ja naisia, sidottuina toisi Jerusalemiin

    [jakeesta Apt. 18:25] hänelle oli opetettu tie Herran

    [jakeesta Apt. 18:26] ja kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien

    [jakeesta Apt. 19:9] ja kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa tästä tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti oppilaat heistä

    [Apt. 19:23] ja siihen aikaan tuli kuohu ei pieni tästä tiestä

    [jakeesta Apt. 22:4] ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti

    Ja uskon, että lauseessa Joh. 20:28 kun Tuomas sanoi Jesuksesta: Minun Herrani ja Jumalani, niin mm. siinä jakeessa Joh. 20:28 kreikan sana kyrios, suomennettuna herra, tarkoittaa samaa kuin hebrean sana adon, eikä nimeä Jhwh, perustelunani mm. Psalmi 110:1, ja sen siteeraukset Uudessa testamentissa. Käytän Psalmia 110:1 todisteena sille käsitykselleni, että kun kreikankielisessä tekstissä Jesukseen viitatessa on kreikan sana kyrios, niin Jesukseen viitatessa sillä tarkoitetaan samaa kuin hebrean sanalla adon, eikä nimeä Jhwh, sillä Psalmissa 110:1 Jesukseen viitataan sanalla adon. Psalmin 110:1 siteerauksissa Uudessa testamentissa nimi Jhwh ja sana adon on molemmat käännetty kreikaksi sanalla kyrios, suomenkielisissä käännöksissä sanalla herra. Eräs mies opettaa koskien Psalmia 110:1 seuraavasti [suomennettu]: “Messiasta kutsutaa adoni [Herrani]” “Jesus on Herra, jolle Jhwh sanoi istu oikealleni kunnes … ”

    [Psalmi 110:1] Jhwh sanoi Herralleni: Istu oikealleni kunnes asetan vihollisesi astinlaudaksi jaloillesi

    [Apt. 2:34-36, v. 1938 käännös hieman korjattuna]
    Sillä ei David ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: Herra sanoi Herralleni: Istu oikealleni kunnes asetan vihollisesi astinlaudaksi jaloillesi.
    Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala teki hänet Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jesuksen jonka te ristiinnaulitsitte.

    1. Uskova kirjoitti:- Jakeessa Jes. 40:3 ei tietääkseni ole -lle päätettä nimessä Jhwh, vaikka v. 1933 ja 1992 käännöksissä onkin -lle pääte sanassa Herra tuossa jakeessa. Voisit miettiä tarkemmin mitä Johannes tarkoitti niillä sanoilla valmistakaa tie Jhwh:n.

     Jakeessa Jes 40:3 Herran nimi on Jehova, joten asia on sillä selvä.

     Johannes Kastaja tarkoitti, että Messias Jeesus on Jesajan ennustama Jehova ja Elohim, joka tulee ihmiseksi kansan keskuuteen. Asia ei ole vaikea ymmärtää.

     Uskova kirjoitti: -Käytän Psalmia 110:1 todisteena sille käsitykselleni..

     Raamattu käyttää nimiä sekä Jehova että Adonai puhuttaessa Jumalasta. Tämän takia viittaukseksi Psalmi 110:een ei todista sitä, etteikö Jumalan Poika olisi Jehova.

     Kristityt kirkkokunnat opettavat yleisesti, että Herra Jeesus palaa vielä takaisin Öljymäelle. Sakarja kertoo Jehovasta, joka seisoo omilla jaloilla Öljymäellä valmiina Harmageddonin taisteluun. Tämä jos mikä todistaa siitä, että Jeesus Kristus on Jehova.

     Ap.t 1:
     9 Kun hän oli sanonut tämän, he näkivät, kuinka hänet otettiin ylös, ja pilvi vei hänet heidän näkyvistään.
     10 Ja kun he Jeesuksen etääntyessä vielä tähysivät taivaalle, heidän vieressään seisoi yhtäkkiä kaksi valkopukuista miestä.
     11 Nämä sanoivat: “Galilean miehet, mitä te siinä seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teidän luotanne taivaaseen, tulee kerran takaisin, samalla tavoin kuin näitte hänen taivaaseen menevän.”
     12 Silloin he lähtivät tuolta vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan* päässä. He palasivat Jerusalemiin

     Sak 14:
     3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
     4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.

     Lopullisen ratkaisun tähän kysymykseen saamme Sakarjan kirjan luvusta 12, jossa kerrotaan täysin yksiselitteisesti, että juutalaiset ristiinnaulitsivat Jehovan. On päivän selvää, että Jeesus Kristus on Jehova.

     Sak 12:
     1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä:

     10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

     Jes 9:6 (9:5) Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas.

     1. Mielestäni asia on niin, että ei ole ainoatakaan sellaista Vanhan testamentin siteerausta Uudessa testamentissa, joka todistaisi sen ’Jeesus on Jhwh’ opin, mielestäni sinä Uskis ja he, joilta olet sen opin omaksunut, ovat tehneet vääriä päätelmiä, kenties tehneet hieman ylimalkaisia tulkintoja Raamatusta, mm. jakeesta Jes. 40:3 ja sen siteerauksista Uudessa testamentissa ja eräistä Roomalaiskirjeen 10. luvun jakeista. Mutta sen sijaan on Psalmi 110:1 ja sen siteeraukset Uudessa testamentissa!!! Käytän Psalmia 110:1 todisteena sille käsitykselleni, että kun kreikankielisessä tekstissä Jesukseen viitatessa on kreikan sana kyrios, niin Jesukseen viitatessa sillä tarkoitetaan samaa kuin hebrean sanalla adon, eikä nimeä Jhwh, sillä Psalmissa 110:1 Jesukseen viitataan sanalla adon. Psalmin 110:1 siteerauksissa Uudessa testamentissa nimi Jhwh ja sana adon on molemmat käännetty kreikaksi sanalla kyrios, suomenkielisissä käännöksissä sanalla herra.

      [Psalmi 110:1] Jhwh sanoi Herralleni: Istu oikealleni kunnes asetan vihollisesi astinlaudaksi jaloillesi

      [Apt. 2:34-36]
      Sillä ei David ole astunut ylös taivaisiin, vaan hän sanoo itse: Herra sanoi Herralleni: Istu oikealleni kunnes asetan vihollisesi astinlaudaksi jaloillesi.
      Varmasti tietäköön siis koko Israelin huone, että Jumala teki hänet Herraksi ja Messiaaksi, tämän Jesuksen jonka te ristiinnaulitsitte.

      Valitettavasti sinä Uskis olet mielestäni tehnyt väärän päätelmän jakeesta Jes. 40:3.
      [Jakeessa Jes. 40:3 ei tietääkseni ole -lle päätettä nimessä Jhwh, vaikka v. 1933 ja 1992 käännöksissä onkin -lle pääte sanassa Herra tuossa jakeessa.]

      [Jes. 40:3] Ääni kutsuva erämaassa, valmistakaa tie Jhwh:n, suora-tehkää tie arolla Jumalallemme.

      Katkelma Matthew Henry’s Commentary on the Whole Bible:stä koskien jakeita Jes. 40:3-8 … ‘ The way of the Lord is prepared, I. By repentance for sin; that was it which John Baptist preached to all Judah and Jerusalem [Mt. 3:2, 5], and thereby made ready a people prepared for the Lord, Lu. 1:17.’ …
      [Sivuhuomatus: repentance oli numerolla 1. numeroitu asia, tuo oli vain katkelma tekstistä.]

      Suomeksi: ’Herran tie valmistetaan, I. Jälkeenmuutosharkinnalla syntien takia, tämä oli se mitä Johannes Kastaja saarnasi koko Juudalle ja Jerusalemille, siten valmisti Herralle valmistetun kansan, Luuk 1:17’ ….

      [Sivuhuomatus: käytin käännöksenä sanaa jälkeenmuutoharkinta, sillä mielestäni se kuvaa paremmin kreikan sanaa metanoia kuin englannin sanan repentance suom. käännös katumus.]

      Mielestäni jae Jes. 40:3 [ja sen jakeen siteeraukset Uudessa testamentissa] eivät todista sellaista oppia, jossa väitetään, että ’Jesus on Jhwh’. Ilmaisu Jhwh:n tie löytyy monestakin kohtaa Raamatusta, ja uskon, että jakeissa Mat. 3:3, Mark 1:3 ja Luuk. 3:4 sanoilla valmistakaa Herran tie tarkoitetaan, että Johannes käski kuulijoita valmistamaan Herran tien ja siihen sisältyi mm. jälkeenmuutosharkinta syntien takia.

      [jakeesta Apt. 18:25] hänelle oli opetettu Herran tie

      [jakeesta Mark. 12:14] ja nämä tulivat ja sanoivat
      hänelle: Opettaja, me tiedämme että olet totinen ja et välitä kenestäkään, sillä et katso kasvoja ihmisten vaan totuudessa tietä Jumalan opetat

      [jakeesta Apt. 18:26] ja kun Priskilla ja Akylas olivat häntä kuunnelleet, ottivat he hänet luokseen ja selvittivät hänelle tarkemmin Jumalan tien

      [Apt. 9:2] ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskoon synagogille että jos joitain löytäisi tämän tien olevia miehiä ja naisia, sidottuina toisi Jerusalemiin

      [jakeesta Apt. 19:9] ja kun muutamat paaduttivat itsensä eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa tästä tiestä kansan edessä, niin hän meni pois heidän luotaan ja erotti oppilaat heistä

      [Apt. 19:23] ja siihen aikaan tuli kuohu ei pieni tästä tiestä

      [jakeesta Apt. 22:4] ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti

      [2. Kun.21:22] hän hylkäsi Jhwh:n , isiensä Jumalan, eikä vaeltanut tietä Jhwh:n.

      [Psa 27:11] opeta, Jhwh , minulle tiesi ja johdata minua suoruuden polulla vihamiesteni tähden

      [Psa 25:4-5] Jhwh, neuvo minulle tiesi, opeta minulle polkusi.
      Johdata minua totuudessasi ja opeta minua, sillä sinä olet minun vapahdukseni Jumala. Sinua minä odotan kaiken päivää.

      Uskis otit esiin jakeet Sak. 14:3-4 ja Apt. 1: 9-12

      Sak 14:
      3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
      4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin

      Ap.t 1:
      9 Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.
      10 Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa;
      11 ja nämä sanoivat: “Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.”
      12 Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatinmatkan päässä

      En pidä jakeita Sak. 14:3-4 ja Apt. 1: 9-12 ongelmana oppikäsitysteni kanssa, sillä uskon kuten seuraavissa jakeissa sanotaan:

      [Jakeista Joh. 14:9-10] Jesus sanoi hänelle: Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus. Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: Näytä meille Isä.
      Etkö usko että minä Isässä, ja että Isä minussa on?

      Otit esiin jakeen Sak 12:10. Se on ilmeisesti vähän väärin käännetty monissa käännöksissä ja väärin ymmärretty jae. Hebrean kieltä hyvin osaava Jeff Benner kääntää osan jakeesta Sak. 12:10 seuraavasti:

      [Sak. 12:10] … and they will look toward me about who they pierced and they will mourn over him …

      [Joh. 19:37, v. 1938 käännös] Ja vielä sanoo toinen kirjoitus: “He luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet.

      [Ilm. 1:7, v. 1938 käännös] Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen.

      Katkelma Jeff Bennerin opetuksesta, [videolta tekstiksi muutettu], jossa hän perustelee sitä käännöstään jakeesta Sak. 12:10 …”The last word that we need to examine is the word ‘et’. But, before we do this, let’s first pretend that this word is not in the text. What we now have, at this point is a very simple sentence, and they will look toward me who they pierced” /–/ ” Now let’s take a look at the different parts of the passage in question. The verb is look, the subject of the verb is they, and the object of the verb is me who they pierced. But this creates a problem. The word me is a definite object, it is a specific person, therefore Hebrew grammar requires that the word ‘et’ be placed before this object of the verb, as the word ‘et’ always precedes the definite object of the verb. But the word ‘et’ doesn’t appear here, but instead it appears after it. In fact, this is the word we removed earlier. Now me is no longer part of the object of the verb, instead it is just who they pierced. While they are looking toward Yhwh, the object of their looking is the one who they pierced, and this word should be translated something like and they look toward me about who they pierced. The next phrase helps to confirm this translation, as it then says and they will mourn over him. Who is the him? It has to be the one they pierced. It is important to notice that this phrase does not say and they mourn over me which is what it should say, if Yhwh was the one being pierced.”

      [Uskon, sen mitä Jeff Benner opetti koskien jaetta Sak. 12:10, mutta en silti suosittele lukemaan Jeff Bennerin tekstejä enkä hänen videoitaan, sillä hän on judaisti, ilmeisesti jonkinlainen liberaali judaisti. Ja vaikka Jeff osaakin hyvin hebreaa, niin silti en pidä kaikkia hänen käännöksiään oikeina, mielestäni jotkut hänen käännöksensä ovat virheellisiä.]

      2Kor. 5:19 Sillä Jumala oli Messiaassa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan

      Otit Uskis esiin myös jakeen Jes. 9:6.

      Jes 9:6 [9:5] Sillä meille on lapsi syntynyt, ja Poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen nimensä kutsutaan Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkisuuden Isä, Rauhanruhtinas.
      Katkelma eräästä lauseesta Osmo Alhon opetuksesta: … “jakeessa Jes. 9:5 oleva Messiaan nimi ‘Iankaikkisuuden Isä.'” Eli Osmo Alho näyttää käyttävän genetiivimuotoa iankaikkisuuden. Myös Young’s Literal käännös, Darbyn käännös ja Rotherhamin käännös käyttävät genetiivimuotoa tuossa lauseessa ilmaisun aviad kääntämisessä. Young’s Literal Translationissa sekä Darbyn käännöksessä on käännetty tuo aviad ilmaisu jakeessa Jes. 9:5 [9:6] seuraavasti: Father of Eternity, ja Rotherhamin käännöksessä on käännetty tuo aviad ilmaisu seuraavasti: Father of Futurity.

      Uskon toki, että Pojan nimi kutsutaan Iankaikkisuuden Isä, mutta että Poika ei ole meidän isämme, vaan että Poika [Jesus] on meidän veljemme.

      Heb. 2:11-13 Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sentähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi,
      12 kun hän sanoo: minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakuntakokouksen keskellä;
      13 ja taas: minä panen uskallukseni häneen; ja taas: katso, minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut!
      Heb. 2:17 Sentähden piti hänen kaikessa tuleman veljiensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen kohen tehtävissään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit.

      Joh. 1:12 Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä,

  2. Uskova kirjoitti: -Uskon, että Jesus Messias on Jumala, mutta että Jesus ei ole Jhwh

   Itse asiassa Raamatusta löytyy jae, jossa suoraan kerrotaan Daavidin jälkeläisestä Messiaasta, jonka sanotaan olevan Jehova. Jaetta Jer 23:6 täytyy lukea jopa alkukieltä myöden, koska 33/38 on lisännyt jakeeseen olla-verbin, jota ei ole alkukielessä. Tämä jae tuli vastaan minulle Joseph Shulamin eräästä opetuksesta, jossa hän sanoi, että Messias on Jehova (Lord). Tämä käännös on Bibliasta v. 1776:

   Jer 23:
   5 Katso, se aika tulee, sanoo Herra, että minä herätän Davidille vanhurskaan vesan, joka on kuninkaaksi tuleva, ja on hyvin hallitseva ja toimittava oikeuden ja vanhurskauden maan päällä.
   6 Hänen aikanansa pitää Juudaa autettaman, ja Israel hyvässä turvassa asuman; ja tämä on hänen nimensä oleva kuin häntä kutsutaan: Herra meidän vanhurskautemme.

   1. Tässä on sama juttu kuin Jes. 7:14 ja 9:5, tässä ei sanota, että Messias on Jehova, vaan että hänen nimensä on Jehova meidän vanhurskautemme. Hepreassa olla verbiä ei tarvita. Jehova zidkeinu voidaan kääntää aivan hyvin “Jehova on vanhurskautemme” tai “Jehova vanhurskautemme”. Ovatko nämä nyt sitten hienolta nimeltään nominaalilauseita. Siinä ei ole mitään erikoista, että Messiaan nimi on “Jumala meidän kanssamme”, “Iankaikkinen Isä”, “Jehova vanhurskautemme”. Ne ovat nimiä, titteleitä, edelleen on totta, että missään kohtaa Vanhaa testamenttia yksikään profeetoista ei osaa kertoa Messiaan olevan itse kaikkivaltias Jumala Jehova.

    1. Jehova ei ole titteli vaan erisnimi. Raamattu käyttää Jehovan nimeä yksilöivästi tarkoittaen aina Israelin Jumalaa. Jumalalla on muitakin nimiä, joista osa voidaan sanoa olevan arvonimi, titteli tai muu yleisnimi, mutta Jehova on erisnimi, joka yksin kuuluu Israelin Jumalalle.

     Raamatussa ilmoitetaan, ettei Jehova anna kunniaansa toiselle. Se tarkoittaa, ettei Jehovan nimeä ole kenelläkään muulla kuin Jumalalla, joka on Yksi. Jehovan nimen käyttäminen tarkoittaa aina sitä, että joku sanoo olevansa Israelin Jumala Jehova.

     Jes 42:
     8 Minä, Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle enkä ylistystäni epäjumalille.

     Jumalan Poikaa sanotaan myös Jehovaksi, koska hän on ihmiseksi tullut Jumala. Jeesus sanoi, ettei Isän nimeä saa käyttää kukaan muu kuin Isä taivaassa. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta käyttää nimeä Jehova. Sen vuoksi voimme sanoa, kyse ei ole vain siitä, että Jeesuksella Kristuksella on Jehovan nimi vaan myös siitä, että Jeesus Kristus on Jehova.

     Mitä tulee jakeeseen Jer 23:6, lause tarkoittaa, että Daavidin juuriversoa kutsutaan nimellä Jehova. Jae myös opettaa, että Jehova on meidän vanhurskautemme. Sellainen tulkita ei ole mahdollinen, ettei jae tarkoitaisi Messiaan olevan Jehova. Pitää ottaa samalla huomioon, että Sakarjan kirja profetoi myös siitä, miten juutalaiset ristiinnaulitsivat Jehovan. Tässä ei sanota, että he ristinnaulitsivat Jehovan nimisen miehen vaan ristiinnaulitsivat Jehovan, joka on Jeesus Kristus.

     Sak 12:
     1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra,

     10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

     1. Missä kohtaa Sak. 12 sanotaan, että he ovat lävistäneet Jehovan?

      Sanot, että Jehovan nimen käyttäminen tarkoittaa aina sitä, että joku sanoo olevansa Israelin Jumala Jehova. Ei pidä alkuunsa paikkaansa. Katsotuaan yleisiä hepreankielisiä nimiä:

      Joosua, eli hepreaksi Jehoshua, יְהוֹשׁוּעַ, tarkoittaa Jehova on pelastuksemme. Hänen nimessään oli Jehovan nimi, silti hän ei ollut itse Jehova.

      Muita henkilöitä, joilla oli Jehovan nimi, ovat mm.:

      Jehoaddah
      Jehoaddan
      Jehoahaz
      Jehoash
      Jehoahanan
      Jeconiah
      Jehoiada
      Jehoiakim
      Jehoiarib
      Jehonadab
      Jehonatan
      Jehoram
      Jehoshaphat
      Jehosheba
      Jehozadak

      Kaikilla näillä oli Jehovan nimi, mutta yksikään heistä ei ollut itse Jehova.

     2. Lauri kirjoitti: -Muita henkilöitä, joilla oli Jehovan nimi, ovat mm.: Jehoaddah, Jehoaddan, Jehoahaz, Jehoash jne.

      Näillä henkilöillä on ns. teoforinen nimi, joka alkaa Jehovan nimen lyhennelmällä Je tai Jeho, mutta heidän nimensä ei tarkoita sitä, että he olisivat Jehova.

      Jeesuksen hebrealainen nimi Jehoshua on myös teoforinen nimi, mutta hänen jumaluutensa ei ole yksin tästä nimestä kiinni. Raamattu ilmoittaa, että Isä Jumala, Jehova tulee ihmiseksi ja syntynyt poikalapsi Messias on Jehova. Edellä olen perustellut tätä asiaa juurta jaksaen.

      Lauri kirjoitti: -Missä kohtaa Sak. 12 sanotaan, että he ovat lävistäneet Jehovan?

      Tässä Jehova itse sanoo, että juutalaiset ovat lävistäneet hänet siis Jehovan. Tämä on tärkeä Messias profetia, joka todistaa, että Jeesus Kristus on ihmiseksi tullut Jehova. Samaa asiaa käsittelee Jes 53.

      Sak 12:
      1 Ennustus, Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra,

      10 Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti esikoista.

      Sama jatkuu luvussa 14, missä kerrotaan, kuinka Jehova on palannut takaisin ja seisoo omilla jaloillaan Ölymäellä pyhiensä kanssa. Kyseessä on Jeesus Kristus, joka on Jehova.

      Sak 14:
      3 Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niinkuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä.
      4 Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin.
      5 Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niinkuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.

      Paavali kirjoittaa myös takaisin palaavasta Jehova Jeesuksesta, jolloin hän viittaa Jesajan kirjassa mainittuun Jehovaan.

      2 Tess 1:
      7 mutta ahdistetut — niin teidät kuin meidätkin — hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeleittensä kanssa ilmestyy taivaasta
      8 tulenlieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille.

      Jes 66:
      15 Katso, Herra saapuu tulenlieskassa, hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen vihansa purkautuu tulenhehkuna, hänen jyrinänsä liekkeinä. [2. Tess. 1:8]
      16 Niin Herra toteuttaa oikeutensa tulella, hänen miekkansa lyö ihmissukua, ja monet kaatuvat sen lävistäminä: [Ilm. 19:20,21]
      17 nuo, jotka puhdistautuvat ja valmistautuvat palvontatarhojen menoihin johtajansa ympärillä, nuo, jotka syövät kaikkea iljettävää, sian lihaa, rottia — minä tunnen heidän tekonsa ja ajatuksensa, ja he kaikki saavat loppunsa, sanoo Herra.
      18 Minä saavun kokoamaan kaikki kansat ja kielet, ja kaikki tulevat ja näkevät kirkkauteni.

     3. Sak. 12:10 kuuluu erään käännöksen mukaan “and they looked upon me as they stabbed him”. Tässä täytyy osata vähän hepreaa, hepreassa ei sanota, että he lävistivät minut, vaan hänet. Tämä on harvinaisen selvä asia jos edes auttavasti osaa hepreaa. Eli siis, he katsovat minuun, koska lävistivät hänet. Hepreassa ei sanota, että he lävistivät minut. Kysyin tätä asiaa eräältä äidinkieleltään hepreaa puhuvalta juutalaiselta ja hän oli samaa mieltä. Eikö mielestäsi ole pikkaisen erikoista, että jae jatkuu puhuen koko ajan “hänestä”? Ja he valittavat häntä… tässä ei sanota, että he valittavat minua, jonka ovat lävistäneet.

      Kerro missä kohtaa Jes. 53 kerrotaan sanaakaan Messiaasta, saati Messiaasta, joka on itse Jumala?

      “Raamattu ilmoittaa, että Isä Jumala, Jehova tulee ihmiseksi ja syntynyt poikalapsi Messias on Jehova.”

      Muistuttaisitko minua kiitos, missä kohtaa näin sanotaan?

      Mielenkiintoista on, että Jes. 66:17 sanotaan, että niistä kaikista tulee loppu, jotka syövät sianlihaa ja muita kauhistuksia. Milloin tämä toteutuu, nyt kun kaikki ruoka Jeesuksen mukaan on puhdasta?

   2. Mielestäni tuo jae Jer. 23:6 ei todista sitä oppiasi, jossa väität, että ‘Jeesus on Jhwh’. Voit verrata tuota jaetta Jer. 23:6 jakeeseen Jer. 33:16. Olen lukenut opetettavan, että tuossa jakeessa Jer. 33:16 ilmaisulla Herra meidän vanhurskautemme viitataan Jerusalemiin.

    Jer. 33:16 Niinä päivinä Juuda pelastetaan, ja Jerusalem asuu turvassa, ja tämä on se nimi, jolla sitä kutsutaan: Herra meidän vanhurskautemme.

 4. [1Joh. 5:20, v. 1776 käännös] Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika tuli ja on meille mielen antanut, että me sen totisen tunnemme, ja olemme siinä totisessa, hänen Pojassansa Jesuksessa Kristuksessa: Tämä on totinen Jumala ja ijankaikkinen elämä.

  [1.Joh. 5:20, Raamattu Kansalle käännös] Tiedämme myös, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme hänet, joka on Todellinen. Me olemme hänessä, joka on Todellinen, hänen Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on tosi Jumala ja iankaikkinen elämä.

  Strongin määritelmä sanalle hoûtos, joka tuossa v. 1776 käännöksessä on käännetty sanalla tämä ja Raamattu Kansalle käännöksessä sanalla hän. οὗτος hoûtos, hoo’-tos; from the article G3588 and G846; the he [she or it], i.e. this or that [often with article repeated]:—he [it was that], hereof, it, she, such as, the same, these, they, this [man, same, woman], which, who.

  Uskon, että jakeessa 1.Joh. 5:20 tarkoitetaan, että Jesus on tosi Jumala. Uskon, että Jesus on tosi Jumala, mutta että Jesus ei ole Jhwh.

  Late kirjoitti: “Sana oli Jumala. [Joh. 1:1] Tässä on puhe persoonallisesta Sanasta, joka tuli ihmiseksi maailmaan, eli Jeesuksesta.”
  Late kirjoitti: ”Sana oli Jumala. Kreikka on harvinaisen yksiselitteinen. Mutta kun Sana tuli lihaksi, kun Jeesus lapsi sikisi Marian neitseellisessä kohdussa Pyhästä Hengestä, oliko Jeesus enää Jumala?”

  Miksi ei olisi?

  [Ilm. 19:13] ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana.

  Late kirjoitti: “Luukas kirjoittaa Johannes Kastajasta, Jeesuksen airuesta: — Ja hän kääntää monta Israelin lapsista H e r r a n, heidän J u m a l a n s a, tykö. ja hän käy h ä n e n edellään… (Luuk. 1:16,17)”

  Late kirjoitti: ”Ilmeiseti Särelä tulkitsee, että hän, eli Johannes Kastaja, kääntää lapsia Herran ja Jumalan tykö, ja Herra ja Jumala tässä tarkoittaa tietenkin Jeesusta. Tai sitten luemme, että Johannes Kastaja kääntää lapsia Jumalan tykö ja Jeesus käy Johannes Kastajan edellä. Kaikki tämä on kovin tuttua”

  [Luuk 1:16] Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa, puoleen.
  1:17 Ja hän käy edellä hänen kasvojensa Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat vanhurskasten mielenlaatuun, valmistaakseen Herralle kansan valmistetun.

  [Luuk 1:17, American Standard Version]
  And he shall go before his face in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to walk in the wisdom of the just; to make ready for the Lord a people prepared for him.

  [Luuk 1:17, English Revised Version]
  And he shall go before his face in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children, and the disobedient to walk in the wisdom of the just; to make ready for the Lord a people prepared for him.

  Uskon, että jakeessa Luuk 1:17 kreikan sana enopios tulisi kääntää sanalla kasvot. Bengel’s Gnomen Commentary:ssä kommentoidaan jakeessa Luuk 1:17 olevaa kreikan sanaa enopios seuraavasti: ‘ἐνώπιον, before His face’, ja American Standard Version’issa ja English Revised Versionissa on käännetty jakeessa Luuk 1:17 sanoilla before his face. Joten rohkenen kääntää sanan enopios sanalla kasvot myös jakeessa Luuk. 1:17. Ja verbissä proerchomai on etuliite pro, suomeksi edellä.

  Thayer’s Lexiconissa kerrotaan, että sana enopios löytyy Septuagintassa jakeessa 2.Moos. 33:11. Jakeesta 2.Moos 33:11: Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin…
  Jakeessa 2.Moos 33:11 hebrean sana panim kasvot on käännetty Septuagintassa kreikaksi sanalla enopios tuossa jakeessa, joten senkin perusteella rohkenen kääntää sanan enopios sanalla kasvot myöskin jakeessa Luuk. 1:17.

  [Luuk 1:76, v. 1776 käännös] Ja sinä poikainen pitää kutsuttaman Ylimmäisen prophetaksi; sillä sinun pitää käymän Herran kasvoin edessä, valmistamaan hänen teitänsä,

  [Luuk 1:76, YLT] and thou, child, prophet of the highest shalt thou be called; for thou shalt go before the face of the Lord, to prepare his ways

  Olen lukenut opetettavan, että Jesus on Jumalan kasvot. Uskon, että Jesus on Jhwh:n kasvot, mutta että Jesus ei ole Jhwh.

  [jakeesta Mal 3:1. Tässä jakeessa on sana adon, käännetty Herra, sekä myös nimi Jhwh.]
  Katso, lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien kasvoilleni ja silmänräpäyksessä tulee temppeliinsä Herra, jota etsitte ja liiton sanansaattaja, jota te halajatte. Katso, hän tulee,sanoo Jhwh Sebaot

  [Mal 3:1, Douay-Rheims Bible]
  Behold I send my angel, and he shall prepare the way before my face. And presently the Lord, whom you seek, and the angel of the testament, whom you desire, shall come to his temple. Behold he cometh, saith the Lord of hosts.

  [Huomautuksia: jakeen Mal. 3:1 kreikankielisessä Septuagintakäännöksessä on pro prosōpou mou,
  kun taas jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:27 pro prosōpou sou, mou suomeksi minu
  sou suomeksi sinun
  prosōpon suomeksi kasvo
  Jakeissa Matt. 11:10, Mark. 1:2 ja Luuk. 7:27 on kreikan sana prosōpon [taivutusmuodossa prosōpou], vaikka sitä ei ole käännetty suomalaiseen vuoden 1938 käännökseen. Prosōpou löytyy näistä jakeista kaikista tietämistäni kreikankielistä teksteistä. Jakeessa Mark. 1:2 on bysanttilaisessa tekstissä en tois profētais, suomeksi profeetoissa, mutta Nestle-Alandin tekstissä [alexandrialaisesta tekstistä tehty tekstilaitos] on en to hesaia profete, suomeksi Esaiassa profeetassa, ja mielestäni Nestle-Alandin tekstissä on virhe tuossa jakeessa, sillä tietääkseni se siteeraus ei ole Jesajasta. Pidän bysanttilaista tekstiä tarkempana kuin Nestle-Alandin tekstiä.]

  [Matt. 11:10, Biblia 1776] Sillä tämä on se, josta kirjoitettu on: katso, minä lähetän enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun etees.

  [Mark. 1:2, Biblia 1776] Niinkuin prophetaissa kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, joka on valmistava sinun ties sinun etees.

  [Luuk. 7:27, Biblia 1776] Tämä on se, josta kirjoitettu on: katso, minä lähetän minun enkelini sinun kasvois eteen, valmistamaan sinun tietäs sinun etees.

 5. Late kirjoitti: “Juutalaiset tietävät oikein hyvin, että Jumalan nimi tulee lausua Jehova, ei Jahve. Jahve on kristittyjen tutkijoiden omasta päästään keksimä nimi, mutta ei nyt takerruta siihen.”

  Uskon, että nimen Jhwh lausumisessa vokaalit eivät ole e o a, vaan a u e. Sitä, että lausutaanko sen nimen lausumisessa myös v kirjain vai u ilman v kirjainta, en tiedä.

  Judaisti Tom Martincic kirjoittaa: “The Masorites were concerned that Hebrew was becoming a lost language so they invented the vowel point system to preserve the sounds of the Hebrew language. However, in keeping with tradition they were concerned that someone might accidentally mispronounce the letters that followed יהו . Thus, they pointed יהו to produce the same sound seen in “Yehovah”.”

  Judaisti Tom Martincic kirjoittaa: “Consistently, the scribes did not want anyone to accidentally pronounce the Heavenly Father’s name when saying these other names, so they changed the vowel points of names that began with יהו.
  Interestingly, they did not change the pronunciation of these same three letters when it was at the end of a person’s name. For instance, look at how Zechariah’s name is presented in the Hebrew text:
  זְכַרְיָה Zekaryah or

  זְכַרְיָהוּ Zekaryahuw

  Notice the different vowel pointing and pronunciation herein [‘ZecharYahu’]. There were no concerns by the scribes that His name would accidentally be pronounced when there were no Hebrew letters that followed after יהו and so they provided the correct vowels.
  Phonetically, the first three letters in the Heavenly Father’s name are also pronounced ‘Yahu’.”

  Huom. en suosittele lukemaan Tom Martincic’in muita tekstejä, sillä hän on judaisti, joka yrittää eksyttää uskovia pois Messiaasta toiseen evankeliumiin. Hänelle on ilmeisesti käynyt kuten kävi galatalaisille.

  [Gal 3:10] Sillä jotka lain teoista ovat, alla kirouksen ovat; sillä kirjoitettu on: ‘Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee.’
  11 Ja että laissa ei ketään vanhurskauteta Jumalan edessä, selvää, koska vanhurskas uskosta elää.

  [Gal. 1:8] Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu.

  1. Ja mistä siis tuo a u e on peräisin? Juutalaiset itse kyllä tietävät oikein hyvin, miten nimi lausutaan (Jehova), mutta he eivät siitä huutele kylillä, jotta pakanat eivät väärinkäyttäisi tuota nimeä. Mutta Jeremia kirjoittaa, että ihmiset tulevat tietämään, että hän on Jehova. Jehovan nimi tullaan vielä julistamaan kuuluvasti kaikille, näin lupaavat profeetat, ja silloin ei enää ole mitään epäselvyyttä siitä, miten tuo nimi lausutaan.

   Mielenkiintoista on, että Paavali lainaa Galatalaiskirjettä, joka lainaa Tooraa, jossa sanotaan, että ne ovat kirouksen alla, jotka eivät noudata Tooraa. Tämän sitten kristityt vääntävät muotoon, että olet kirottu, jos noudatat Tooraa. Galatalaiskirjeestä olen enemmän kirjoittanut tässä.

   1. Uskon sen opetuksen, jossa sanotaan, että masoreetit laittoivat väärät vokaalimerkit nimeen Jhwh.

    Raamatusta löytyy יָהּ Jah , mm. jakeesta Psa 94:7, joten sen perusteella päättelen, että ensimmäinen vokaali on a eikä e.

    [Psa 94:7, DBY] And say, Jah will not see, neither will the God of Jacob regard it.

    [Psa 68:4, YLT] Sing ye to God — praise His name, Raise up a highway for Him who is riding in deserts, In Jah [is] His name, and exult before Him

    1. Ja montako Jeho-alkuista nimeä löydät Raamatusta? Tässä muutama:

     Jehoadah
     Jehoaddan
     Jehoahaz
     Jehoash
     Jehohanan
     Jehoiachin
     Jehoiada
     Jehoiakim
     Jehoiarib
     Jehonadab
     Jehonathan
     Jehoram
     Jehoshaphat
     Jehosheba
     Jehoshua
     JEHOVA
     Jehozabad
     Jehozadak

     Sanan lopussa Jehova on jostain syystä usein muodossa Jah, kuten hallelujah. Masoreetit eivät laittaneet kaikkia vokaaleja, mutta Nehemia Gordon on asiaa tutkinut ja löytänyt varhaisista käsikirjoituksista monta kertaa täydet vokaalit JEHOVA. Katso Micheal Roodin Shabbat Night Live ohjelmaa, löytyy Youtubesta. Katso tämä: https://www.youtube.com/watch?v=ah3k1dhR-ag&t=1s tai tämä: https://www.youtube.com/watch?v=yeeA_Abd5Nk

     1. Late kirjoitti: ”Ja montako Jeho-alkuista nimeä löydät Raamatusta?”

      Uskon, että esim. nimi Jehohanan vokalisoidaan oikeasti Jahuhanan eikä siis Jehohanan, ja että nimi Jehoshua vokalisoidaan oikeasti Jahushua, eikä siis Jehoshua, ja että Jehozadak vokalisoidaan oikeasti Jahuzadak eikä siis Jehozadak.

      Toistan vielä osan Tom Martincic’in opetuksesta.
      Judaisti Tom Martincic kirjoittaa: “Consistently, the scribes did not want anyone to accidentally pronounce the Heavenly Father’s name when saying these other names, so they changed the vowel points of names that began with יהו.
      Interestingly, they did not change the pronunciation of these same three letters when it was at the end of a person’s name. For instance, look at how Zechariah’s name is presented in the Hebrew text:
      זְכַרְיָה Zekaryah or
      זְכַרְיָהוּ Zekaryahuw
      Notice the different vowel pointing and pronunciation herein [‘ZecharYahu’]. There were no concerns by the scribes that His name would accidentally be pronounced when there were no Hebrew letters that followed after יהו and so they provided the correct vowels.
      Phonetically, the first three letters in the Heavenly Father’s name are also pronounced ‘Yahu’.”

    2. Uskova kirjoitti: -Uskon sen opetuksen, jossa sanotaan, että masoreetit laittoivat väärät vokaalimerkit nimeen Jhwh.

     Uskot sitten satuja ja eksyttäjiä. Masoreettijuutalaisten kirjanoppineet tietävät tämän asian paremmin kuin sinä.

     Juutalaisilla oli tapana kopioida Raamattua pilkun tarkasti ja kopion tarkasti vielä toinen henkilö pilkun tarkasti. He eivät olisi lähteneet tahallaan väärentämään Raamattua. Tämän pedantin kulttuurin takia Vanhan testamentin käsikirjoitukset ovat säilyneet paljon virheettömämmin kuin Uuden testamentin käsikirjoitukset, vaikka ne ovat paljon nuorempia. Tässä suhteessa katolisen kirkon munkit ovat olleet leväperäisempiä.

     Se on myös pelkkää legendaa ja satua, että Jehovan vokaalimerkit olisivat sanasta Adonai. Niin ei ole. Jehovan vokaalit ovat E-O-A ja Adonain vokaalimerkit ovat A-O-A.

  2. Uskova kirjoitti: -Uskon, että nimen Jhwh lausumisessa vokaalit eivät ole e o a, vaan a u e. Sitä, että lausutaanko sen nimen lausumisessa myös v kirjain vai u ilman v kirjainta, en tiedä.

   Minun nimimerkkini ei ole Uskova vaan Uskis ja olen eri mieltä hänen kanssa siitä, että miten JHVH lausutaan.

   Nimessä JHVH on neljä konsonanttia, joiden väliin tulee kieliopin mukaan vähintään kolme vokaalia. Tämän vuoksi nimeä ei voi lausua Jahve, koska siinä on vain kaksi vokaalia. Kieliopin mukaan konsonanttian H ja V väliin tulee vokaali O. Monissa hebrealaisissa käskikirjoituksissa JHVH:n kohdalle on merkkitty vokaalit E-O-A.

   Jah ei ole lyhennelmä sanasta Jahve vaan on runollinen lyhennelmä sanasta Jehovah. Hebrean kielessä ei aina lyhennetä nimiä sen alun mukaan vaan niiden kijaimien mukaan, jotka saavat nimeä lausuessa painon. Jah on siis lyhennelmä nimen Jehovah alkukirjaimesta ja kahdesta viimeisestä kirjaimesta.

   Kun hepreassa tehdään teoforisia nimiä, ne alkavat joko Je- tai Jeho-. Jos nimen lopussa on Jehovan nimien lyhennelmä, niin se on -jah tai -jahu, kuten on esim. profeetta Elian nimessä, hepr. אֱלִיָּהוּ, Elijahu, “Jumalani on Jah”.

   Jos joku haluaa perehtyä tähän asiaan hebrean kielipin kautta, niin kannattaa katsoa Youtubesta Nehemia Gordonin video, jossa hän selittää, miten asia menee. Sen löytää googlaamalla:

   Why it’s YEhovah, but HalleluYAh – NehemiasWall.com

   1. Shalom! Hyhvin tiivistit, mitä minä olen yrittänyt sanoa. Olemme edes jostain samaa mieltä 🙂 Nimi on Jehova ja Jeramia sanoo, että kansat tulevat tietämään, että hänen nimensä on Jehova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *